آموزش مدیران موسسات و شرکتها با مدارک معتبر و قابل استعلام شامل : 

 

 

MBA  از وزارت علوم یا فنی و حرفه ای  و یا جمهوری چک

 

DBA  از وزارت علوم یا جمهوری چک