در حال حاضر یکی از حوزه های امتیاز آور اخذ گواهینامه ایزو ویژه پیمانکاران و HSE می باشد و شرکت ها تا ۲۰ امتیاز می توانند از این حوزه اخذ نمایند. به عنوان مثال شرکت های با اخذ سری گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ۳ گواهینامه و گواهینامه HSE می توانند حداکثر امتیاز را اخذ نمایند.

نحوۀ تعیین امتیاز پیمانکاران ساجات برای اخذ رتبه پیمانکار در هر معیار که پیوست دعوتنامه اظهار توان اجرای کار میباشد به این شکل است که برای تعیین امتیاز هر پیمانکار در هر معیار، که باید عددی بین صفر تا صد باشد، ابتدا بر اساس مفاد گفته شده در شرح معیار، امتیاز پیمانکار برای آن معیار، که ممکن است عددی کمتر یا بیشتر از صد باشد، مشخص می شود. سپس، بالاترین امتیاز کسب شده توسط پیمانکاران، معادل صد قرار گرفته و امتیاز دیگر پیمانکاران، به تناسب محاسبه و تعیین میشوند.

(امتیاز نظام تضمین کیفیت مندرج در وب سایت ساجات در ادامه بیان شده است، شرکت ها با دریافت گواهینامه ها ایزو می توانند تا ۳۰ امتیاز دریافت کنند)

۸) شرح امتیاز نظام تضمین کیفیت

۱-۸ ) شاخص ارزشیابی پیمانکار، بر اساس آیین نامه ارزشیابی پیمانکار : حداکثر ۲۰ امتیاز.

۲-۸ ) ارایه تقدیرنامه، تشویق نامه، یا رضایتنامه از کارفرمایان : هر مورد ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز.

۳-۸ ) حداکثر ۲۰ امتیاز. :دارا بودن گواهینامه های ISO مثل گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و یا گواهینامه HSE :هر گواهینامه بین ۳ تا ۸ امتیاز ؛ حداکثر ۲۰ امتیاز.

۴-۸ ) ساختار مناسب تشکیلاتی در زمینه تضمین کیفیت ( مانند واحدهای کنترل پروژه، کنترل کیفیت مصالح و دفتر فنی) : حداکثر ۱۰ امتیاز.