گواهینامه ایزو بازرسی فنی

  • ایزو ۱۷۰۲۰، ایزو ۲۴۱۵۳، ایزو ۳۹۵۱
    این استانداردهای ایزو مختص بازرسی فنی می باشد:
  • ایزو ۱۷۰۲۰: استاندارد مدیریت کیفیت شرکتهای بازرسی فنی
  • ایزو ۲۴۱۵۳: استاندارد روش های نمونه برداری تصادفی
  • ایزو ۳۹۵۱: استاندارد روش های نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی