تدریس،مشاور،سرممیز
سیستم های مدیریت کیفیت Gmp-EFQM-iso-ce-Technical file

عضو انجمن مهندس پزشکی،عضو انجمن مدیریت کیفیت، مدرس مرکز آموزش و تحقیقیات صنعتی ایران، دوره mba
تدریس دوره ناظر فنی
تدریس استانداردهای ملی و بین المللی
افزایش تولید
کاهش ضایعات
کاهش نیروی انسانی
تدوین استاندارد
زمان سنجی و مطالعه کار
شناسنامه فنی محصول
دریافت پروانه
برنامه ریزی استراتژیک
طراحی محصول
طراحی و اجرا و صحه گذاری اتاق تمیز
پارتیکل سنجی
امور نمایشگاهی
لوح حمایت از مصرف کننده