معتبرترین مدرک در ررشته های مختلف کسب و کار بمنظور مهاجرت این مدرک می باشد که بمنظور دریافت آن ابتدا دوره MBA از فنی و حرفه ای در رشته مورد نظر می باید بصورت حضوری و یا غیر حضوری طی و پس از دریافت مدرک
شما نه تنها می توانید از این مدارک با ترجمه رسمی استفاده نمایید بلکه مدرک صادره از بریتانیای کبیر را نیز به سفارتخانه های خارجی بمنظور کار یا مهاجرت ارایه نموده و حتی نسبت به اخذ دعوتنامه اقدام نمایند.